Здравейте, приятели!

Ние работим за установяването на най-добрите практики за рециклиране на широка гама от бракувана електроника: стари компютри, монитори, принтери, копирни машини, тонер касети и всички други офис машини.

понеделник, 2 юли 2012 г.

Прием за гарантирано унищожаване

Тонер Дайрект България ЕООД извършва професионално извозване на Вашата вече бракувана техника. След проведени вътрешни  процедури по бракуване, съгласно Закон а управление на отпадъци (ЗУО), всяка организация трябва да предаде електронните си отпадъци за последващо третиране (рециклиране). Чл. 6. (2) от ЗУО забранява изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците.
След дейностите по извозване на бракувано оборудване, Тонер Дайрект България ЕООД осъществява гарантирано унищожаване на приетата техника. За целта се издават документи по процедура за удостоверяване гарантираното унищожаване на техниката. Предоставения документ съпровожда вътрешната документация на Вашата организация и удостоверява, че предадената техника бива разкомплектована и нито един от компонентите й не се използва повторно освен като суровина.
За повече въпроси можете да се свържете с нас на тел.: 0700 11 007 (на цената на един градски разговор) или на e-mail: weee@tonerdirect.bg

вторник, 3 април 2012 г.

Гарантирано унищожаване на ИТ & офис оборудване и информационни носители

Тонер Дайрект България продължава програмата си SDP: Security and Data Protection

Сигурността на корпоративната информация е фактор, оказващ пряко влияние върху конкурентноспособността на компаниите и може да застраши дори крайния финасов резултат.
Фирменият мениджмънт би трябвало да разглежда информацията като изключително важен фирмен актив да превърне нейното опазване в свой приоритет.

Опазването на фирмената тайна, конфиденциалността на информацията, нейната цялостност и наличност се превръща в елемент на фирмената политика.

Компаниите сами определят методите и средствата за защита на фирмената си информация, но те трябва да изберат най-ефективните за тях методи и процедури за защита на информацията.
Липсата на опит и квалифицирани специалисти често води до недостатъчно или ненавременно оценяване на риска от загуба или нерегламентиран достъп до фирмена информация.

Резултатите от изследвания и анализи показват, че една трета от информацията се губи по причина пропуски във фирмената система за УНИЩОЖАВАНЕ НА ХАРТИЕНИ ДОКУМЕНТИ И/ИЛИ ТВЪРДИ ДИСКОВЕ.

Сериозността на това явление води до подценяване на въпроса за съхранението и унищожаването на информацията на хартиен, магнитен или електронен носител. Концентрирайки вниманието си върху опазването на корпоративните мрежи от нерегламентиран достъп, фирменият мениджмънт пропуска да забележи, че често пъти изтеклата като давност или предназначение информация се изхвърля в .... кошчето. Безобидният, на пръв поглед къс хартия или повреден носител (дискета или компакт диск) обаче, може да съдържа поверителни данни за фирмата, нейни контрагенти, фирмено ноу-хау и дори подпис и печат. Широко разпространена практика е късането на хартия „на ръка”. Като „качеството” на унищожаване зависи от обема на материалите, времето и настроението на служителя, който го извършва. Информацията, записана на електронни носители, най-често се унищожава чрез изтриване на записа и презаписване на актуална информация или чрез изхвърляне на самия носител.

ВСЕ ОЩЕ ОБАЧЕ ТЕ СА НОСИТЕЛИ НА ВТОРИЧНА ИНФОРМАЦИЯ!

За свои корпоративни клиенти Тонер Дайрект България осигурява разработване и внедряване на процедури за информационна сигурност и предоставя необходимото оборудване и обслужване:

-> Гарантирано унищожаване на ИТ, електронна и комуникационна техника
-> Гарантирано унищожаване на всички видове електрическо и електронно оборудване
-> Унищожаване на информационни носители: CD/DVD дискове, HDD твърди дискове и дискети посредством пробиване, трошене и смилане

понеделник, 2 април 2012 г.

Законови изисквания: Защо да рециклираме електронните си отпадъци?

Защо трябва да унищожаваме бракуваното електронно оборудване по законен начин?

В областта на управление на отпадъците, българското законодателство се съобразява с европейските директиви. В Директива WEEE 2002/95 е описан нормативно признатият начин за рециклиране на електронни отпадъци, както и изисквания към фирмите, които извършват услуги по извозване и рециклиране на електронни отпадъци.

В българското законодателство тези правила се уреждат чрез Закон за управление на отпадъци. Според чл. 6, ал. 1 притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности, или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие с този закон. Чл. 6, ал. 2 забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците.

Чл. 110 от ЗУО гласи, че се наказват с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. всички юридически лица, които поставят бракувано електронно и електрическо оборудване в съдове за битови отпадъци или ги смесват с други отпадъци. При повторно нарушаване се налага имуществена санкция в размер от 6000 до 20 000 лв.

Според чл. 136, ал. 9 от ЗУО физическо лице, което предава отпадъците на лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35, в случаите, когато такива се изискват, се наказва с глоба от 3000 до 10 000 лв. Глобата за изхвърляне на електронни отпадъци на неразрешени за това места, т.е. съдове за битови отпадъци, поляни, дерета и др. е в размер от 1400 до 4000 лв.

Според чл. 32 от Наредбата за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване, то се събира разделно на мястото на образуването. Притежателите на ИУЕЕО, образувано извън бита и маркирано съгласно чл. 8, са длъжни да организират временното му съхраняване на мястото на образуване и да уведомят производителя и вносителя на ЕЕО, който го е маркирал, за наличните количества ИУЕЕО с цел изпълнение на задълженията му по чл. 12, ал. 2.

Притежателите на ИУЕЕО, образувано извън бита, което не е маркирано съгласно чл. 8, са длъжни да организират за своя сметка временното му съхраняване на мястото на образуване и предаването на цялото количество ИУЕЕО, образувано извън бита, за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

При изхвърляне на електронни и електрически отпадъци на неразглементирани за това места е налице реално замърсяване на околната среда. Още повече се засилва негативния ефект при нерегламентирано рециклиране на оборудването с примитивни средства от „нелегалните рециклатори”. В стандартния случай това са хора от малцинствата, които трошат и претопяват електронните компоненти в примитивни работни условия. При тези дейности в работното помещение и атмосферата се освобождават живак, олово, шествалентен хром и други опасни вещества. Няма никакъв контрол върху здравословните и безопасни условия на труд. Предаването на електронните отпадъци на такъв тип рециклатори категорично означава неспазване на законовите разпоредби в страната и подкрепа на нерагламентирано и престъпно унищожаване на електронно и електрическо оборудване.


За повече информация:
национален телефон 0700 11 007
факс: 02 9446056
е-поща: weee@tonerdirect.bg

вторник, 31 май 2011 г.

Мониторинг на законодателните изменения с цел подобряване контрола по опазване на околната среда, касаещи дейностите по управление на отпадъци

В отговор на множество заявки и запитвания от наши клиенти, от началото на Април 2011 ние осигуряваме нова и изключително иновативна за България информационно-консултантска услуга – Мониторинг на законодателните изменения с цел подобряване контрола по опазване на околната среда, касаещи дейностите по управление на отпадъци, опасни вещества, въздух, води и почви.

Въпреки постоянно променящото се законодателство в областта на управлението на отпадъците, ние гарантираме, че знаем и можем да осигурим пълна информационна обезпеченост за актуализациите, свързани с опазването на околната среда.

Професионално, коректно, съобразено с изискванията на Министерството на околната среда и водите и добрите световни практики – това са само някои от характеристиките на услугата, която ще получите, ако ни възложите да консултираме Вашата компания в дейностите по управлението на Вашите отпадъци.

Конкретната форма на нашата услуга е месечен бюлетин с информация за промените в законодателството и нормативната уредба, касаещи управление на отпадъците, опасните вещества, въздух, води и почви, както и тяхната релевантност към Вашето предприятие. Това е израз на желанието ни да осигурим професионално обслужване на Вашата Компания, прилагайки дългогодишния си опит и иновационно ноу-хау.

Ние сме екип от висококвалифицирани и опитни специалисти. Всеки от нас има определена сфера на познания и дейност, като по този начин осигуряваме на своите партньори и клиенти висококачествени услуги във всяка област, имаща връзка с опазването на околната среда и управлението на отпадъци. Притежавайки разрешително от МОСВ за дейности с отпадъци по силата на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от ИУЕЕО, ние разработваме комплексни национални решения за тяхното екологосъобразно управление. Всички операции и процеси се контролират от внедрените Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2000 и Система за управление на околната среда съгласно ISO 14000.

Ние сме част от най-голямата Европейска организация на рециклаторите на електроника, осигурявайки по този начин надеждно и качествено обслужване за територията на България. Основните пунктове, на които се базира нашето решение, произтичат от изискванията на клиентите ни за сигурност, спазване на екологичните изисквания, надеждност, IT продуктивност и възстановяване на стойността. Компанията ни гарантира, че всички изисквания на екологичното законодателство в България ще бъдат спазвани от нашите клиенти.

Наши клиенти за извозване и обезвреждане на стара бракувана техника са много министерства, агенции, областни и общински администрации, учебни заведения и корпорации в цялата страна. Осигуряваме 94,7% спазване на времевите графици, като услугите ни имат 96% рейтинг на клиентска удовлетвореност.

Оставаме изцяло на Ваше разположение - за консултации и отговор на всички възникнали въпроси.

четвъртък, 28 април 2011 г.

Предай нататък


Едно видео, което описва как може да предадете старите си компютри и как можете да бъдете полезни на обществото.

петък, 11 февруари 2011 г.

Рециклиране или повторно използване

Световната индустрия за рециклиране развива в продължение на вече 20 години. Използваните от нея методи, техники и апаратура непрекъснато се усъвършенстват, за да могат сериозните, инвестиращи в тях рециклаторски компании да предлагат на клиентите си продукти с качество, което по нищо не отстъпва на новопроизведените. Терминът "рециклиране" обединява три различни процеса или начини на повторно използване на неработещите продукти, за които са приети английските обозначения reuse, remanufacturing и material recycling.
Под reuse обикновено се разбира директно елементарно ремонтиране, което е най-простият и евтин начин за рециклиране. Той задължително включва тестване на продукта преди предлагането му на клиента.
По-усъвършенстван е т. нар. remanufacturing - букв. препроизводство, при който продуктите се разглобяват и сглобяват отново с евентуална подмяна на износените компоненти. Този метод позволява достатъчно високи гаранции за качеството на рециклираните продукти, като при това остава икономически изгоден и съответно рециклираният по този начин продукт е чувствително по-евтин от новопроизведения.
Material recycling e рециклиране на неработещия продукт на ниво изходни материали - т.е. довеждането му до изходни суровини, предимно пластмаси, метали и стъкло, и произвеждането от тях на нови детайли или продукти.
Добре дощли в сайта
Защо е по-добре старите уреди да се рециклират?
Рециклирането с цел повторното използване е възможно най-добрата работна технология. Кръговратът на маса и енергия е основен в земната еко система. За нас хората, това означава разумно използване и неразхищение на ресурсите, които веднъж вече са произведени. Заради трудното разграждане в естествена среда на материалите, от които са произведени електрическите и електронни изделия, рециклирането ни опазва от самозатрупване с огромни количества отпадъци.
За да бъдем в хармония с природата и законодателството, добре е да предаваме морално остарялата си техника на рециклираща организация, която реално се грижи са събирането на този тип отпадъци.

сряда, 9 февруари 2011 г.

Копирните машини - риск за информационната сигурност

http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=6412572n&tag=related;photovideo

(CBS) At a warehouse in New Jersey, 6,000 used copy machines sit ready to be sold. CBS News chief investigative correspondent Armen Keteyian reports almost every one of them holds a secret.

Nearly every digital copier built since 2002 contains a hard drive - like the one on your personal computer - storing an image of every document copied, scanned, or emailed by the machine.

In the process, it's turned an office staple into a digital time-bomb packed with highly-personal or sensitive data.

If you're in the identity theft business it seems this would be a pot of gold.

"The type of information we see on these machines with the social security numbers, birth certificates, bank records, income tax forms," John Juntunen said, "that information would be very valuable."

Buffalo Reacts to CBS News Investigation

Juntunen's Sacramento-based company Digital Copier Securitydeveloped software called "INFOSWEEP" that can scrub all the data on hard drives. He's been trying to warn people about the potential risk - with no luck.

"Nobody wants to step up and say, 'we see the problem, and we need to solve it,'" Juntunen said.

This past February, CBS News went with Juntunen to a warehouse in New Jersey, one of 25 across the country, to see how hard it would be to buy a used copier loaded with documents. It turns out ... it's pretty easy.

Juntunen picked four machines based on price and the number of pages printed. In less than two hours his selections were packed and loaded onto a truck. The cost? About $300 each.

Until we unpacked and plugged them in, we had no idea where the copiers came from or what we'd find.

We didn't even have to wait for the first one to warm up. One of the copiers had documents still on the copier glass, from the Buffalo, N.Y., Police Sex Crimes Division.

It took Juntunen just 30 minutes to pull the hard drives out of the copiers. Then, using a forensic software program available for free on the Internet, he ran a scan - downloading tens of thousands of documents in less than 12 hours.

The results were stunning: from the sex crimes unit there were detailed domestic violence complaints and a list of wanted sex offenders. On a second machine from the Buffalo Police Narcotics Unit we found a list of targets in a major drug raid.

The third machine, from a New York construction company, spit out design plans for a building near Ground Zero in Manhattan; 95 pages of pay stubs with names, addresses and social security numbers; and $40,000 in copied checks.

But it wasn't until hitting "print" on the fourth machine - from Affinity Health Plan, a New York insurance company, that we obtained the most disturbing documents: 300 pages of individual medical records. They included everything from drug prescriptions, to blood test results, to a cancer diagnosis. A potentially serious breach of federal privacy law.

"You're talking about potentially ruining someone's life," said Ira Winkler. "Where they could suffer serious social repercussions."

Winkler is a former analyst for the National Security Agency and a leading expert on digital security.

"You have to take some basic responsibility and know that these copiers are actually computers that need to be cleaned up," Winkler said.

The Buffalo Police Department and the New York construction company declined comment on our story. As for Affinity Health Plan, they issued a statement that said, in part, "we are taking the necessary steps to ensure that none of our customers' personal information remains on other previously leased copiers, and that no personal information will be released inadvertently in the future."

Ed McLaughlin is President of Sharp Imaging, the digital copier company.

"Has the industry failed, in your mind, to inform the general public of the potential risks involved with a copier?" Keteyian asked.

"Yes, in general, the industry has failed," McLaughlin said.

In 2008, Sharp commissioned a survey on copier security that found 60 percent of Americans "don't know" that copiers store images on a hard drive. Sharp tried to warn consumers about the simple act of copying.

"It's falling on deaf ears," McLaughlin said. "Or people don't feel it's important, or 'we'll take care of it later.'"

All the major manufacturers told us they offer security or encryption packages on their products. One product from Sharp automatically erases an image from the hard drive. It costs $500.

But evidence keeps piling up in warehouses that many businesses are unwilling to pay for such protection, and that the average American is completely unaware of the dangers posed by digital copiers.

The day we visited the New Jersey warehouse, two shipping containers packed with used copiers were headed overseas - loaded with secrets on their way to unknown buyers in Argentina and Singapore.